Članci

O zoni

O GOSPODARSKO-POSLOVNOJ ZONI

U elji da potakne gospodarski razvoj lokalnog podru?ja Op?ina Stolac je donijela Odluku o izgradnji gospodarsko-poslovne zone Hodovo. Projekt izgradnje poslovne zone Hodovo zapo?et je kao jedan od glavnih pokreta?a gospodarskog oporavka i razvoja lokalnog podru?ja. Realizacijom projekta se planiraju izravno i neizravno ostvariti strateki ciljevi Op?ine u pogledu poticanja poduzetnitva, stvaranja preduvjeta za privla?enja investicija te pove?anje zapoljavanja, posebice lokalnog stanovnitva.


CILJEVI


Glavni cilj projekta je stvoriti poticajno poslovno okruenje kako postoje?im tako i novim poduzetnicima na na?in da se izgradi mjesto sa kompletnom komunalnom infrastrukturom i dobrom prometnom povezano?u, te pruiti zaokruenu potporu ulaga?ima u njihovom nastojanju da ostvare vlastiti poslovni poduhvat unutar gospodarsko-poslovne zone na podru?ju Op?ine i stvoriti mjesto koje ?e biti temelj budu?eg gospodarskog razvoja Op?ine kao cjeline.


Ukratko se mogu izdvojiti sljede?i ciljevi koji se ele ostvariti ovim projektom:

stvaranje preduvjeta za gospodarski razvoj;

otvaranje novih poduze?a na podru?ju Op?ine;

ulazak svjeeg kapitala u Op?inu;

uvo?enje novih tehnologija i uvo?enje svjetskih standarda u procesu proizvodnje;

pove?anje broja zaposlenih;

pove?anje BDP-a i standarda ljudi u Op?ini;

trajna suradnja s lokalnim obrazovnim ustanovama koja ?e osigurati stru?nost zaposlenih u skladu s potrebama lokalnog trita rada.


POLOAJ


Gospodarsko-poslovna zone Hodovo nalazi se sjeverno od Stoca, odnosno uz magistralni put M-17.3. Zona obuhva?a lijevu i desnu stranu magistralnog puta M -17.3 Masline - Buna, po?evi od skretanja za Pjeiva?ko groblje do skretanja za selo Ljuca.Najve?u kvalitetu ove lokacije za potrebe formiranja gospodarsko poslovne zone svakako predstavlja mikrolokacija, tj. lijeva i desna strana spomenute prometnice, tako da je ova Zona izravno prometno povezana sa vanim gospodarskim pravcima (prometni pravac Neum Mostar; putni pravci prema Dubrovniku i Herceg Novom, odnosno Sarajevu itd.; blizina aerodroma u Mostaru). Gospodarsko-poslovna zona je degairana u odnosu na susjedna naselja i ?ini jednu razmjerno izoliranu prostornu cjelinu, to joj je u kombinaciji sa povoljnom orijentacijom, oblikom reljefa i veli?inom same lokacije, daje zna?ajne komparativne prednosti u odnosu na druge lokacij


OP?E KARAKTERISTIKE ZONE


Planirana povrina zone Hodovo iznosi 127,55 ha, od toga je poduzetnicima namijenjeno 183.979m2, a za potrebe izgradnje fotonaponskih elektrana predvi?eno je 900.318 m2. Zeleni pojas zauzima povrinu 21.913 m2. Prometnice i nogostup 85.360 m2, a putni pojasevi i zatitni pojas obuhvata plana 72.627 m2.Povrine u granicama prostornog obuhvata Regulacijskog plana namijenjene su za izgradnju objekata gospodarsko-poslovnog karaktera, fotonaponske elektrane, i jedan prostor javnog vienamjenskog sadraja, zatim kolskom prometu, prometu u mirovanju, pjea?kim komunikacijama gra?evinama i vodovima komunalne infrastrukture, te ure?enim javnim poplo?anim i zelenim povrinama.


CIJENE ZEMLJITA I VISINE NAKNADA


Po?etna cijena naknade za gra?evinsko zemljite za parcele u gospodarsko-poslovnoj zoni Hodovo je 3,00 KM/m2

Visina naknade za za ure?enje gra?evinskog zemljita je za gospodarsko-poslovne objekte iznosi 0,58 KM/m2

Visina naknade za pogodnosti gra?evinskog zemljita (renta) za gospodarsko-poslovne objekte iznosi 1,10 KM/m2 korisne povrine objekta


POGODNOSTI ZA INVESTITORE


Pristup parcelama gospodarsko-poslovne zone je sa javno-prometne povrine

Opskrba elektri?nom energijom

Vodoopskrba iz regionalnog vodovoda

PTT

Komunalna naknada se ne pla?a za vremenski period od 2 (dvije) godine od dana stjecanja obaveze za pla?anje iste

Sve parcele nalaze se neposredno uz magistralni pravac Stolac-Mostar


KONTAKT:

Tel: 036/853-101, 853-103

Fax: 036/853-229

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.