Služba za opću upravu, civilnu zaštitu i braniteljsko invalidsku zaštitu

 

Služba za opću upravu, civilnu zaštitu i braniteljsko invalidsku zaštitu, u okviru svojih nadležnosti, kroz Odsjek za opću upravu, Odsjek za civilnu zaštitu i Odsjek za braniteljsko – invalidsku zaštitu obavlja sljedeće poslove:

 

Odsjek za opću upravu

- prima zahtjeve građana upućene svim službama jedinstvenog organa uprave,

- izdaje odgovarajuće obrasce-zahtjeve,

- izdaje potvrde ili uvjerenja iz odgovarajućih službenih evidencija,

- dostavlja predmete i akte u rad nadležnim službama i organima za

- rješavanje (dostavljanje predmeta i akata u rad nadležnim službama i organima za rješavanje vrši se putem internih dostavnih knjiga),

- razvodi predmete i akte,(vrši se kroz interne dostavne knjige),

- vodi rokovnik predmeta i akata,(Zakon o upravnom postupku),

- otprema poštu,(vrši se putem odgovarajućih knjiga za poštu i knjige za kurire),

- stavlja predmete i akte u arhivu i osigurava njihovo čuvanje,(predmeti i akti se stavljaju u arhivu u skladu sa Uredbom o uredskom poslovanju organa uprave i službi za upravu u Federaciji Bosne i Hercegovine i Naputkom za njeno izvršenje i Zakon o arhivskoj djelatnosti),

- izdaje prijepise dokumenta iz arhive po zahtjevima fizičkih i pravnih lica,

- vrši ovjeru potpisa, prepisa i rukopisa,

- vrši ovjeru potpisa na terenu na području Općine po zahtjevima pravnih i fizičkih lica,

- vrši upis, promjene i ispravke u matične knjige rođenih, umrlih i vjenčanih,

- izdaje izvode i uvjerenja iz matičnih knjiga,

- prima zahtjeve za sklapanje brakova,

- vrši sklapanje brakova,

- sačinjava izvještaje o vjenčanju,

- obavlja personalne poslove i poslove iz radnih odnosa za uposlene djelatnike,

- izdaje uvjerenja iz službene evidencije uposlenika općine,

- obavlja druge opće i tehničke poslove neophodne za rad općinskih službi,

- obavlja i druge poslove i zadatke koje mu odredi Načelnik općine.

Odsjek za civilnu zaštitu:

- organizira, priprema i provodi zaštitu i spašavanje ljudi ,materijalnih i kulturnih dobara na području Općine,

- izrađuje procjenu ugroženosti za područje Općine,

- priprema program zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Općine,

- prati stanje priprema za zaštitu i spašavanje i predlaže mjere za unapređivanje organiziranja i osposobljavanja Službe,

- organizira, izvodi i prati realizaciju obuke građana na provođenju lične i uzajamne zaštite,

- organizira i koordinira provođenje mjera zaštite i spašavanja, predlaže program samostalnih vježbi i izrađuje elaborat za izvođenje vježbi civilne zaštite i vatrogasne jedinice u Općini,

- vrši popunu ljudstvom štabova civilne zaštite, službi zaštite i spašavanja, jedinica civilne zaštite i određuje povjerenike civilne zaštite i osigurava opremanje materijalno-tehničkim sredstvima, te organizira, izvodi i prati realizaciju njihove obuke,

- vrši provjeru postupaka i mjera fizičkih i pravnih lica po pitanju zaštite od požara i drugih elementarnih nepogoda,

- obavlja stručne poslove iz oblasti zaštite i spašavanja o kojima odlučuje Općinsko vijeće,

- obavlja stručne poslove na organiziranju i provođenju deminiranja iz nadležnosti Općine,

- ostvaruje suradnju sa općinskim službama za upravu u cilju međusobne koordinacije i usklađivanja zadataka i aktivnosti u cilju zaštite i spašavanja,

- ostvaruje suradnju sa nevladinim organizacijama i predstavnicima međunarodne zajednice u akcijama zaštite i spašavanja,

- obavlja stručne poslove na organiziranju i provođenju deminiranja iz nadležnosti Općine, te surađuje sa Kantonalnom upravom za civilnu zaštitu i vatrogastvo , Federalnom upravom za civilnu zaštitu ,kao i sa Vojskom FBIH; Ministarstvom unutrašnjih poslova i drugim općinskim službama za upravu u cilju međusobne koordinacije i usklađivanja zadataka i aktivnosti na spašavanju i zaštiti,

- obavlja sve poslove koji se odnose na organiziranje i rad Službe osmatranja i uzbunjivanja u Općini, u skladu sa zakonom,

- priprema propise u oblasti zaštite i spašavanja iz nadležnosti Općine,

- vodi propisane evidencije i vrši druge poslove zaštite i spašavanja, koji se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost Službe,

- obavlja i druge poslove i zadatke koje mu odredi Načelnik općine.


Odsjek za braniteljsko – invalidsku zaštitu:

- prati i izvršava zakone iz oblasti braniteljsko – invalidske zaštite,

- pokretanje, vođenje i okončanje upravnog postupka po zahtjevu stranke i po službenoj dužnosti, a u predmetima osobne i obiteljske invalidnine ratnih vojnih invalida i članova obitelji poginulih, umrlih i nestalih branitelja,

- rješavanje ostalih zahtjeva korisnika prava stradalnika domovinskog rata, ratnih vojnih invalida i članova obitelji poginulih, umrlih i nestalih branitelja, pravima demobilisanih branitelja, pravima osoba zaslužnih u domovinskom ratu i drugim pitanjima iz oblasti braniteljsko – invalidske zaštite,

- pružanje pravne pomoći iz gore navedenih oblasti,

- praćenje, usklađivanje, obračun i isplata redovnih mjesečnih primanja korisnika prava,

- priprema predmete za Komisiju za ocjenu stupnja vojnog invaliditeta,

- ustrojava i vodi službenu evidenciju stradalnika domovinskog rata, ratnih vojnih invalida i članova obitelji poginulih, umrlih i nestalih branitelja,

- priprema i izrađuje materijale, informacije, mjesečna, godišnja i periodična izvješća iz djelokruga svog rada,

- vrši poslove u svezi zdravstvene zaštite korisnika prava iz oblasti braniteljsko – invalidske zaštite,

- obavlja i druge poslove i zadatke iz oblasti braniteljsko – invalidske zaštite koje mu odredi Načelnik općine.