Objavljeno Ponedjeljak, 26 Ožujak 2012 12:19

Op?insko vije?e Stolac je na svojoj XXI. redovnoj sjednici usvojilo odluku o na?inu i kriterijima za dodjelu stipendija studentima sa podru?ja Op?ine Stolac za akademsku 2011./2012. godinu. Ovom odlukom utvr?eno je da pravo na stipendiju ostvaruju redovni studenti koji imaju prebivalite u op?ini Stolac, izuzev studenata prve godine i apsolvenata.

Stipendije se dodjeljuju na temelju javnog poziva kojeg ?e raspisati Na?elnik op?ine, a objavit ?e se na oglasnoj plo?i i sredstvima javnog informiranja. Broj stipendija utvrdit ?e Na?elnik op?ine posebnom Odlukom, ovisno o punjenju prora?unskih sredstava. Stipendije se dodjeljuju za akademsku 2011./2012. godinu, u bespovratnom iznosu od 400,00 KM.

Na ovoj sjednici usvojena je i Odluka o rebalansu Prora?una op?ine Stolac za 2012. godinu. Ovom Odlukom pove?an je Prora?un op?ine Stolac na 4.583.700,00 KM. Na sjednici je usvojen Lokalni ekoloki plan za razdoblje od 2013. do 2017. godine.

Od vanijih odluka koje su usvojene na ovoj sjednici izdvojit ?emo i Odluku o pristupanju izradi prostornog plana op?ine Stolac za razdoblje 2013. 2023.,Odluku o usvajanju studije vodo snabdijevanja op?ine Stolac, Odluku o na?inu i uvjetima priklju?enja na vodovodni sustav na podru?jima izvan grada Stoca, Odluku o cijeni vode i komunalnih usluga Vodoopskrbnog sustava Hodovo te Odluku o sigurnosti prometa na cestama na podru?ju op?ine Stolac.