Greška
  • [sigplus] Critical error: Image gallery folder leappr is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

[sigplus] Critical error: Image gallery folder leappr is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

U dvorani op?ine Stolac dana 21.12.2011. godine odrana je prezentacija zavrnog dokumenta Lokalnog ekolokog akcijskog plana (LEAP), koju su pripremili i prezentirali ?lanovi op?inskog tima za izradu LEAP-a. Prezentaciju je odrao LEAP koordinator Zoran Rai?, a prezentaciji je nazo?ilo 30-ak pozvanih, me?u kojima su bili pomo?nici Na?elnika, vije?nici Op?inskog vije?a Stolac, zastupnici iz Skuptine HN-a, predstavnici nevladinog sektora, konzultanti na izradi dokumenta, donatori i predstavnici medija.

Kratkim izlaganjem koordinatora nazo?ni su stekli uvid u proces izrade dokumenta, dinamiku rada, ciljne grupe i prijedloge projekata koji su definirani i razra?eni posebnim metodologijama.

LEAP je razvojno - planski dokument i kreiran je za razdoblje od 6 godina. Kao takav predstavlja ishodite i podlogu za akcije odnosno projekte u sferi zatite okolia. Imaju?i u vidu da je ekologija danas goru?e i sve popularnije pitanje, moe se re?i da se op?ina Stolac izradom LEAP-a pripremila na djelovanje na ovom polju.

Dugoro?nim planiranjem, definiranjem prioriteta i aktivnim u?e?em svih ciljnih grupa postiu se rezultati i ide se ka ostvarenju krajnjeg cilja, a to da je Op?ina Stolac svojim odgovornim odnosom prema bogatoj prirodnoj, kulturnoj i povijesnoj batini osigurala drutveno-ekonomski razvoj i postala privla?na turisti?ka destinacija.

MDG-F program O?uvanje okolia i klimatske promjene: Standardizacija upravljanja okoliem: povezivanje lokalnih i dravnih aktivnosti u BiH je trogodinji program koji zajedni?ki provodi pet UN agencija: UNDP, UNV, UNEP, FAO i UNESCO, u partnerstvu sa Ministarstvom za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose BiH, Ministarstvom civilnih poslova BiH, Ministarstvom za prostorno ure?enje, gra?evinarstvo i ekologiju RS, Ministarstvom poljoprivrede, umarstva i vodoprivrede RS, Ministarstvom okolia i turizma FBiH, Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i umarstva FBiH, op?inama, te organizacijama civilnog drutva. Program se financira sredstvima panjolskog Fonda za dostizanje milenijskih razvojnih ciljeva (MDG-F).

{slike}leappr{/slike}