Obavijest-LEAP

Javna prezentacija zavrnog dokumenta OP?INSKOG PLANA ZATITE IVOTNE SREDINE (LEAP) U OP?INI STOLAC odrat ?e se dana 21.(srijeda)12.2011. godine u dvorani za sastanke op?ine Stolac sa po?etkom u 10.00 sati.

Javnom prezentacijom zavrnog dokumenta Op?inskog plana zatite ivotne sredine(LEAP-a) privodi se kraju viemjese?ni rad op?inskog tima koji je u okviru MDG-F programa O?uvanje okoline i klimatske promjene uz pomo? stru?nog tima Konzorcija CRP/UG Neto vie i uz aktivno u?e?e gra?ana, pripremao ovaj dokument.

Priprema LEAP-a sastojala se iz sljede?ih faza: Ocjena stanja ivotne sredine (I), Odre?ivanje vizije i ciljeva (II) i Odre?ivanje aktivnosti za postizanje ciljeva ( III ). U?esnici na radionicama, predstavnici javnih i privatnih institucija, udruenja gra?ana, kao i stanovnici, imali su priliku, putem davanja primjedbi i sugestija, dati svoj doprinos izradi ovog planskog dokumenta. LEAP se donosi za planski period od 6 godina tj. do 2018. godine. Za njegovo usvajanje nadleno je op?insko Vije?e, a pra?enje njegove realizacije osigurati ?e se putem imenovanja radnog tima, imenovanog od strane op?inskog Na?elnika. Javna prezentacija ?e biti usmjerena na akcijski plan i organizira se sa ciljem prikupljanja kona?nih komentara i miljenja na cjelokupni nacrt koji ?e biti ugra?eni u finalni dokument.

Izrada LEAP-a, za ukupno 30 op?ina irom BiH, podrana je od strane MDG-F programa. Program nastoji da unaprijedi planiranje zatite sredine na lokalnom nivou u BiH razvijanjem efektivnih participativnih metoda, te da unaprijedi upravljanje ivotnom sredinom putem poboljanja pruanja usluga iz ove oblasti.

MDG-F program O?uvanje okolia i klimatske promjene: Standardizacija upravljanja okoliem: povezivanje lokalnih i dravnih aktivnosti u BiH je trogodinji program koji zajedni?ki provodi pet UN agencija: UNDP, UNV, UNEP, FAO i UNESCO, u partnerstvu sa Ministarstvom za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose BiH, Ministarstvom civilnih poslova BiH, Ministarstvom za prostorno ure?enje, gra?evinarstvo i ekologiju RS, Ministarstvom poljoprivrede, umarstva i vodoprivrede RS, Ministarstvom okolia i turizma FBiH, Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i umarstva FBiH, op?inama, te organizacijama civilnog drutva. Program se financira sredstvima panjolskog Fonda za dostizanje milenijumskih razvojnih ciljeva (MDG-F).

Kontakt osoba za detaljnije informacije: Zoran Rai?, LEAP koordinator

Mob: 063 353 688