Javni oglas za imenovanje članova Upravnog vijeća Javne ustanove za razvoj turizma, zaštitu kulturno-povijesnog i prirodnog nasljeđa „Radimlja“ Stolac

Objavljeno Četvrtak, 16 Svibanj 2019 08:58

Na temelju članka 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima («Sl. glasnik BiH»br: 12/03) i članka 1., 5., 6. i 7. Odluke o kriterijima i postupku za imenovanje upravnih odbora/upravnih vijeća javnih ustanova čiji osnivač je općina Stolac („Sl.glasnik općine Stolac“ broj:1/12 i 3/12), Načelnik općine Stolac, raspisuje

 

JAVNI OGLAS

ZA IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA JAVNE USTANOVE ZA RAZVOJ TURIZMA, ZAŠTITU KULTURNO-POVIJESNOG I PRIRODNOG NASLJEĐA „RADIMLJA“ STOLAC


I- Raspisuje se javni oglas za imenovanje članova Upravnog vijeća Javne ustanove za razvoj turizma, zaštitu kulturno-povijesnog i prirodnog nasljeđa „Radimlja“ Stolac, i to:

- članovi iz reda osnivača - 3 (tri)

A) Opis pozicije članova Upravnog vijeća

Upravno vijeće obavlja sljedeće poslove:

Donosi Statut Ustanove uz suglasnost Osnivača, donosi druge opće akte uz suglasnost Osnivača, sukladno zakonu, utvrđuje planove rada i razvoja Ustanove i mjere za njegovo izvršenje, donosi program rada, usvaja izvješće o radu Ustanove, donosi financijski plan i usvaja završni račun Ustanove, predlaže Osnivaču promjenu i proširenje djelatnosti, odlučuje o korištenju sredstava preko iznosa 10.000,00 KM, imenuje i razrješava ravnatelja Ustanove uz prethodno pribavljenu suglasnost Osnivača, podnosi izvješće o poslovanju, polugodišnje i godišnje, rješava u drugom stupnju po prigovorima o predmetima u kojima se odlučuje o pravima, obvezama i odgovornostima zaposlenika iz radnog odnosa , obavljaju druge poslove određene zakonom, ovim statutom i drugim propisima.

B) Mandat članova

Članovi Upravnog vijeća biraju se na razdoblje od 4 ( četiri ) godine uz mogućnost ponovnog imenovanja.

C) Opći uvjeti za imenovanje

Opći uvjeti koje svaki kandidat treba ispunjavati su sljedeći:

1. da su državljani Bosne i Hercegovine,

2. da su stariji od 18 godina,

3. da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini u razdoblju od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,

4. da se na njih ne odnosi članak IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

5. da nisu na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine

6. da nisu izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa („Službene novine F BiH“ broj: 70/08),

7. da nemaju privatni interes u ustanovi u kojoj se kandiduju u smislu članka 2. točka 1.2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine,

8. da nisu osuđivani za kazneno djelo i gospodarski prijestup koji su nespojivi sa pozicijom za koju se kandidiraju,

9. da im pravosnažnom presudom nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti ustanove,

10. da nisu članovi upravnog/nadzornog odbora u više od dvije institucije.

D) Posebni uvjeti  za imenovanje

Posebni uvjeti koje svaki kandidat treba ispunjavati su sljedeći:

1. VSS (VII) ili VŠS (VI),

2. 3 godine radnog iskustva,

3. poznavanje sadržaja i načina rada upravnog odbora u koji se kandidiraju,

4. uživanje ugleda u lokalnoj zajednici,

5. sposobnost za savjesno, odgovorno i odlučno obavljanje upražnjene pozicije,

6. sposobnost nepristrasnog donošenja odluka.

E) - Potrebni dokumenti

Uz Obrazac-1 kandidati su dužni priložiti (originalne ili ovjerene) dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta i to:

- životopis, adresu i kon.telefon,

- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 3 mjeseca)

- izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od 3 mjeseca),

- ovjerenu kopiju diplome,

- uvjerenje o radnom stažu,

- Ovjerenu izjavu da ispunjava uvijete iz poglavlja C) točke 3. do 10. ovog oglasa

Za sudjelovanje na javnom oglasu podnosi se popunjen obrazac (obrazac-1) u koji se unose osobni podaci i podaci o ustanovi u koju se kandidira i upitnik (obrazac-2) u koji se unose podaci o poziciji za koju se kandidira, podaci o obrazovanju i drugim oblicima stručnog osposobljavanja u profesiji, radnome iskustvu i dodatnim sposobnostima.

Prednji obrasci su dostupni na web stranici općine Stolac-stolac.gov.ba, a može se dobiti i u Službi za opću upravu, braniteljsko-invalidsku zaštitu i civilnu zaštitu.

F) Podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu «Večernji List» . Javni oglas bit će objavljen u dnevnom listu «Večernji List» i «Službenim novinama F BiH«. Prijave sa svim traženim dokumentima dostaviti na adresu općine Stolac, Ul. Banovinska b.b. sa naznakom: PRIJAVA ZA NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA JU„RADIMLJA“ STOLAC. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Broj: 01/1-________/19

Datum: 16.05.2019. god.

 

NAČELNIK OPĆINE

Stjepan Bošković, dipl. ing.