Javni natje?aj za dodjelu stipendija studentima sa podru?ja op?ine Stolac

Na temelju ?lanka 33. Statuta op?ine Stolac(Sl. glasnik op?ine Stolac broj: 01/98 i 01/02) i Odluke o na?inu i kriterijima za dodjelu stipendija studentima sa podru?ja op?ine Stolac u akademskoj 2011/2012 godini (Sl. glasnik op?ine Stolac broj:01/12), Na?elnik op?ine Stolac, raspisuje

JAVNI NATJE?AJ
za dodjelu stipendija studentima sa podru?ja op?ine Stolac
u akademskoj 2011/2012 godini

I

Raspisuje se javni natje?aj za dodjelu stipendija iz prora?una Op?ine Stolac, studentima visokokolskih ustanova (u daljem tekstu: studenti), koji ispunjavaju uvjete utvr?ene Kriterijima i Javnim natje?ajem.

Stipendija se dodjeljuje za akademsku 2011/2012 godinu u bespovratnom iznosu od 400,00 KM.

II

Pravo prijave na natje?aj za dodjelu stipendije Op?ine Stolac imaju redoviti studenti s podru?ja op?ine Stolac, izuzev studenata prve godine i apsolvenata koji ispunjavaju slijede?e uvjete:
- da su dravljani Bosne i Hercegovine
- da imaju prebivalite na podru?ju op?ine Stolac
- da su u statusu redovitog studenta
- da nisu ponavljali godinu studija
- da ne primaju stipendiju od drugog davatelja ili studentski kredit.

Stipendija se ne moe dodijeliti za dva ili vie studenata iz istog obiteljskog ku?anstva.

III

Listu stipendista i Rjeenje o dodjeli stipendija donosi Na?elnik, na prijedlog Povjerenstva za utvr?ivanje liste za dodjelu stipendija.
Lista za dodjelu stipendija utvr?uje se u skladu s kriterijima utvr?enim
Odlukom o na?inu i kriterijima za dodjelu stipendija studentima sa podru?ja op?ine Stolac u akademskoj 2011/2012 godini.

IV

Prijave na natje?aj za dodjelu stipendija podnose se isklju?ivo na posebnom obrascu koji se moe preuzeti na web stranici Op?ine Stolac: www.stolac.gov.ba ili na pisarnici Op?ine Stolac, Ul. kralja Tomislava b.b. Stolac

V

Uz prijavu na natje?aj za dodjelu stipendije studenti su duni priloiti slijede?u dokumentaciju:

1. Presliku CIPS-ove osobne iskaznice;

2. Potvrdu o statusu redovitog studenta i godini studija;

3. Potvrda da nije obnavljao godinu studija ili drugi odgovaraju?i dokaz;

4. Izjavu da ne primaju stipendiju od drugog davatelja ili studentski kredit;

5. Presliku prve stranice indeksa;

6. Dokaze o oteanim uvjetima ivota:

-dokaz o poginulim, umrlim ili nestalim roditeljima (uvjerenje nadlenog tijela ili smrtni list),

-rjeenje o utvr?ivanju invalidnosti za studenta podnositelja prijave

- rjeenje o utvr?ivanju invalidnosti za roditelje,

-potvrdu o redovnom kolovanju za studente ?ija su bra?a i sestre na redovitom kolovanju

7. Dokaz o postignutim rezultatima u u?enju:

-potvrdu o prosjeku ocjena iz prethodnih godina studija.

VI

Rok za podnoenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja javnog natje?aja na oglasnoj plo?i Op?ine Stolac.

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti putem pote ili predajom u pisarnicu Op?ine Stolac, Ul. kralja Tomislava b.b. Stolac sa naznakom - Povjerenstvo za utvr?ivanje liste za dodjelu stipendija u akademskoj 2011/2012 godini, Ul. kralja Tomislava b.b. Stolac.

Neblagovremene i nepotpune prijave se ne?e uzeti u razmatranje.

VII

Sve dodatne informacije u vezi natje?aja mogu se dobiti u zgradi Op?ine i na tel. 036/853-101.


NA?ELNIK OP?INE

Stjepan Bokovi?, dipl. ing

Broj;01/1-_____/12

Datum; 18.04.2012.godine

Prijavni obrazac za dodjelu stupendija se nalazi u kategoriji Dokumenti-Ostali dokumenti.