Objavljeno Četvrtak, 12 Travanj 2012 09:38

Na temelju ?lanka 7. i ?lanka 8. Odluke o uvjetima i na?inu prijema dravnih slubenika u Slube za upravu op?ine Stolac (Slubeni glasnik Op?ine Stolac, broj 01/12), na zahtjev Na?elnika op?ine Stolac, Povjerenstvo za prijem dravnih slubenika, o b j a v lj u j e


N A T J E ? A J

za popunu radnih mjesta dravnih slubenika u op?ini Stolac

I

Objavljuje se javni natje?aj za popunu radnih mjesta dravnih slubenika u op?ini Stolac, i to:

1. Stru?ni suradnik za urbanizam i prostorno planiranje 1 izvritelj

2. Stru?ni suradnik za informiranje i odnose sa javno?u 1 izvritelj

3. Stru?ni suradnik za javne nabavke 1 izvritelj

Dravni slubenici za radna mjesta pod to?kom 1. i 2. primaju se na neodre?eno vrijeme a pod to?kom 3. na odre?eno vrijeme do povratka dravnog slubenika sa funkcije izabranog dunosnika.

II

1. Opis poslova: koordinira rad i sudjeluje na izradi prostorno-planske dokumentacije; prikuplja podatke i izraduje raspoloivu dokumentacijsku osnovu (postojece studije, analize i sl.); priprema urbanisticko-tehnicke i druge uvjete u postupku izdavanja urbanistickih suglasnosti za gospodarske, infrastrukturne i druge objekte, kao i za objekte na podrucjima pokrivenih regulacijskim planovima i urbanisti?kim projektima; vri pregled i provjeru projektne dokumentacije sa aspekta formalne i tehnicke ispravnosti sukladno odredbama Zakona o gradenju i drugim propisima, te daje ocjenu njene uskladenosi sa uvjetima iz urbanisticke saglasnosti; radi izvjetaje, informacije i projektne zadatke iz oblasti prostornog uredenja; sudjeluje u izradi propisa i drugih akata iz oblasti urbanizma i gradenja; kontrolira podnesenu dokumentaciju u postupcima izdavanja urbanistickih saglasnosti, gradevinskih i upotrebnih dozvola, obavlja i druge poslove po nalogu Pomo?nika na?elnika slube za graditeljstva, prostornog ure?enja, zatite okolia i obvnove.

2. Opis poslova: prikuplja, obra?uje i putem medija plasira sve informacije iz nadlenosti Na?elnika op?ine i Op?inskog vije?a; koordinira s medijima i novinarima; planira, koordinira i realizira sve aktivnosti vezane za medijsku prezentaciju Op?ine, reklamne i propagandne aktivnosti i materijale; izra?uje izvjetaje, redovne i periodi?ne informacije iz Ureda na?elnika;obavlja u koordinaciji sa Predstojnikom ureda poslove organizacije protokolarnih aktivnosti Na?elnika op?ine i predlae mjere za unapre?enje istih; alje slubene dopise po nalogu Predstojnika ureda kao i druge akte; vri prevo?enje akata sa stranih jezika na Hrvatski jezik i obratno; vri svakodnevno, u saradnji sa op?inskim slubama, prikupljanje i sre?ivanje podataka koji se prezentiraju preko op?inske web-stranice; obavlja i druge poslove po nalogu Predstojnika ureda.

3. Opis poslova: prati i primjenjuje zakonske i druge propise vezane za postupak javne nabave; priprema prijedlog procedura za provo?enje postupka javne nabave sukladno Zakonu o javnim nabavama i njegovim podzakonskim aktima; u svojstvu stalnog ?lana sudjeluje u radu povjerenstva koje provodi postupak javne nabave; obavlja stru?ne poslove za povjerenstvo koje provodi postupak javne nabave, izra?uje prijedloge Odluka oprovo?enju postupka javne nabave, kao i rjeenja za imenovanje povjerenstva koje provodi postupak; priprema svu potrebnu dokumentaciju u postupku javne nabave; priprema ugovore koji ?e sezaklju?iti sa najpovoljnijim ponu?a?em poslije provo?enja postupka javne nabave; po potrebi kontaktira Agenciju za javne nabave BIH; priprema objave vezane za postupak javne nabave; brine se za uredno objavljivanje oglasa itd. o javnoj nabavi u Slubenom glasniku BiH i dnevnom tisku; obavlja i druge poslove po nalogu Pomo?nika na?elnika slube za financije i prora?un.

III

Pored op?ih uvjeta predvi?enih zakonom kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete, i to:

Pozicija 1.: VSS VII/1 stupanj, gra?evinski fakultet, poloen strucni upravni ispit, poznavanje rada na ra?unaru, jedna (1) godina radnog staa.

Pozicija 2.: VSS VII/1 stupanj, Filozovski fakultet-dipl.novinar, poloen strucni upravni ispit, poznavanje engleskog jezika, poznavanje rada na ra?unaru, jedna (1) godina radnog staa.

Pozicija 3.: VSS VII/1 stupanj, pravni ili ekonomski fakultet, poloen stru?ni upravni ispit, poznavanje rada na ra?unaru, jedna (1) godina radnog staa.

IV

Svi kandidati koji se prijavljuju duni su uz prijavu dostaviti sljede?u dokumentaciju (orginal ili ovjerene kopije):

1. Uvjerenje o dravljanstvu,

2. Rodni list,

3. Fakultetsku diplomu,

4. Uvjerenje o radnom stau u struci nakon sticanja VSS,

5. Dokaz o poznavanju rada na ra?unaru,

6. Dokaz o poznavanju engleskog jezika-samo za poziciju pod 2.

7. Uvjerenje o poloenom ispitu op?eg znanja,

8. Izjavu da da nisu otputeni iz dravne slube kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini u razdoblju od tri godine prije dana objavljivanja upranjene pozicije,

9. Izjavu da se na njih ne odnosi ?lanak IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

Prijavu na natje?aj sa traenom dokumentacijom treba dostaviti u roku od 8 dana od objave javnog natje?aja u dnevnim novinama na pisarnu op?ine Stolac ili putem pote, preporu?eno na adresu:

Op?ina Stolac, Povjerenstvo za prijem dravnih slubenika, Ul. Kralja Tomislava b.b., sa naznakom: javni natje?aj za za popunu radnih mjesta dravnih slubenika u op?ini Stolac.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne?e se uzeti u razmatranje.

Broj: 01/1-_______12

Datum: 10.04.2012.godine.

Predsjednik Povjerenstva

Daniel Babi?, dipl.iur